Algemene voorwaarden

Wizbook is een product van Young Holding BV te Drachten, ingeschreven onder kamer van koophandelnummer 01099678 te Leeuwarden. De exploitatie van Wizbook wordt gedaan door Nulvijf Reclame en Promotiebedrijf (www.nulvijf.nl) te Drachten ingeschreven onder nummer 58895795 te Leeuwarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES VOOR DEZE VOORWAARDEN

Met klant wordt de afnemer bedoeld van goederen en diensten van Wizbook.nl. Met de term schriftelijk wordt bedoeld een vastlegging via internet, per email of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wizbook.nl en op alle overeenkomsten tussen de klant en Wizbook.nl. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Druk- en printwerk zijn een product op maat. Herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen, acties en overige kortingsproducten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING EN OVEREENKOMST

De overeenkomt tussen de klant en Wizbook.nl komt pas tot stand als Wizbook.nl de opdracht schriftelijk heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Aanbiedingen van Wizbook.nl zijn niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: BETALING EN OVEREENGEKOMEN PRIJZEN

4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco op één afleveradres bij opdrachten boven € 85,00 excl. BTW, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

4.2 Een opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Wizbook.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is bij hoge uitzondering betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Wizbook.nl.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Wizbook.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Wizbook.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Wizbook.nl heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

ARTIKEL 5: ONTWERP, OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET GELEVERDE DRUKWERK

5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een materiaalsample toegestuurd met de bedoeling voor bestelling van opdracht bij Wizbook.nl. Hiermee kan de klant de materiaalkwaliteit beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een materiaalsample te hebben aangevraagd, dan kunnen hier geen klachten voor ingediend worden door opdrachtgever.

5.2 Na overeenkomst van een opdracht geeft Wizbook.nl de klant schriftelijk bericht dat de klant het artwork van het drukwerk kan verzenden of uploaden naar Wizbook.nl.  Dat verzenden gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website Wizbook.nl. Verzendingen niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Wizbook.nl niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het uitsluitend digitaal opsturen van de opmaak, zijn altijd het risico van de klant. Wizbook.nl draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3 De klant kan ervoor kiezen dat Wizbook.nl een controle uitvoert op het aangeleverd artwork. In dat geval gaat Wizbook.nl na of het opgestuurde artwork voldoet aan de technische eisen voor drukken en controleert Wizbook.nl het artwork op conformiteit met de aanleverspecificaties. Wizbook.nl beoordeelt in het kader van de “controle artwork” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Wizbook.nl kan hier nooit verantwoordelijk worden gesteld.

5.4 De klant moet rekening houden dat kleuren van drukwerkproducten en opmaakbestanden zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Dit kan door full colour opbouw t.o.v. pms kleuren komen of de te bedrukken ondergrond. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak op een klacht. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak op klachten. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

ARTIKEL 6: ANNULERING VAN EEN OPDRACHT

Een annulering van een opdracht door een klant kan alleen door een schriftelijk bericht. De annulering gaat in werking nadat het annuleringsbericht door Wizbook.nl schriftelijk is bevestigd. Indien de opdracht reeds in druk is kan de order niet meer worden geannuleerd. Na annulering brengt Wizbook.nl bij de klant de werkelijke tot dan gemaakte kosten in rekening. Als de order vooraf is betaald dan wordt het verschil van orderbedrag en werkelijk gemaakte kosten d.m.v. een creditnota verrekend en teruggestort op nader te noemen IBAN nummer van de klant.

ARTIKEL 7: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Wizbook.nl. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Wizbook.nl boven een orderbedrag van € 85,00 excl. BTW, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Wizbook.nl alleen indien ze schriftelijk door Wizbook.nl werden aangegaan.

7.3 In de door Wizbook.nl opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Wizbook.nl. De levertijden die Wizbook.nl opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Wizbook.nl bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Wizbook.nl die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Wizbook.nl de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Wizbook.nl zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Wizbook.nl zich van de goederen ontdoet.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN WIZBOOK.NL OP DE OVEREENKOMT

8.1 Wizbook.nl zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Wizbook.nl staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Wizbook.nl geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Wizbook.nl heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Meer/minderlevering mag in rekening gebracht worden.

8.3 De klant zal binnen 3 dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Klachten van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Wizbook.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Klachten over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen drie dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Wizbook.nl doorgeven. Bij iedere klacht moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder toevoeging van bewijsexemplaren van het gedrukte waarover wordt gereclameerd. Een kopie van de factuur moet worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige klachten volgens de juiste procedure, zal Wizbook.nl met spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant. Dit gebeurd door vakbekwame mensen.

8.4 Wordt de termijn voor klachten overschreden, dan heeft Wizbook.nl het recht om de klacht af te wijzen en is Wizbook.nl niet aansprakelijk voor de , volgens de klant, betreffende tekortkoming.

8.5 Als Wizbook.nl de klacht van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Wizbook.nl het betreffende drukwerk aan Wizbook.nl retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Wizbook.nl. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Wizbook.nl terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Indien de klant terecht een klacht heeft over het geleverde drukwerk, heeft Wizbook.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her) levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Wizbook.nl, kan Wizbook.nl kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN WIZBOOK.NL

9.1 De aansprakelijkheid van Wizbook.nl in verband met de levering van drukwerk aan de klant –zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Wizbook.nl.

9.3 Wizbook.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van Wizbook.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Wizbook.nl, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Wizbook.nl.

9.5 Wizbook.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Wizbook.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6 De klant zal Wizbook.nl vrijwaren en schadeloosstellen, als Wizbook.nl wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Wizbook.nl, niet voor rekening of risico van Wizbook.nl komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wizbook.nl blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Wizbook.nl heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Wizbook.nl wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

ARTIKEL 11: INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

De klant staat er jegens Wizbook.nl voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Wizbook.nl alle schade en nadeel die Wizbook.nl lijdt indien en doordat het door Wizbook.nl geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Wizbook.nl tegen aanspraken van derden op dit punt. Wizbook.nl heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Wizbook.nl in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Wizbook.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Wizbook.nl.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almelo die bij uitsluiting bevoegd is.